Organizace školních výletů - směrnice

Související dokumenty

Pracovní situace

Škola v přírodě - směrnice
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Voucher místo zrušeného zájezdu
Školní řád pro základní umělecké školy
Mimoškolní akce školy (legislativní vymezení)
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Ubytování (smlouva o přechodném nájmu)
Práva a povinnosti ubytovaného a ubytovatele
Výpověď smlouvy o ubytování
Směrnice k čerpání dovolené
Směrnice o poskytování informací
Škola v přírodě - jaké dokumenty jsou potřeba a co všechno se musí zařídit?
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Školy a cestování žáků: mimořádné a nepředvídatelné okolnosti
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Právní aspekty organizace mimoškolních akcí
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů

Poradna

Rozchod na školní akci
Uchovávání dokumentu - odborná poradna, odpověď na dotaz
Směrnice
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Doprava autobusem

Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
89/2012 Sb. občanský zákoník
37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášky

106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Vzory