55/2005 Sb. o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

Schválený:
55/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 28. ledna 2005
o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 112 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška se vztahuje na soutěže a přehlídky (dále jen "soutěže") organizované pro děti, žáky a studenty (dále jen "žáci") škol a školských zařízení (dále jen "školy") v zájmovém vzdělávání vyhlašované nebo spoluvyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo").
(2) Ustanovení této vyhlášky se vztahují také na přípravu na soutěž pořádanou pro vybrané účastníky (dále jen "soustředění") před krajskými a ústředními koly a před jejich vysláním na mezinárodní soutěže.
 
§ 2
Organizování soutěží
(1) Soutěže jsou organizovány podle věkových kategorií žáků, odborného zaměření, popřípadě podle druhu školy nebo oboru vzdělání, a to zpravidla formou postupových kol, kterými jsou školní kola, okresní kola, krajská kola, ústřední kola.
(2) Účast na soutěžích je pro žáky dobrovolná.
 
§ 3
Vyhlašování soutěží
(1) Ministerstvo vyhlašuje soutěže celostátního charakteru a mezinárodní soutěže.
(2) Ministerstvo může vyhlašovat soutěže společně s ústředními orgány státní správy, územními samosprávnými celky, občanskými sdruženími nebo dalšími právnickými osobami na základě písemné dohody. Na výdajích spojených se soutěžemi se vyhlašovatelé podílejí předem dohodnutými podíly.
(3) Kraje se mohou podílet na zabezpečení soutěží uvedených v odstavcích 1 a 2, a to po projednání s jejich vyhlašovateli.
(4) Školy se mohou podílet na zabezpečení školních kol soutěží uvedených v odstavcích 1 a 2.
(5) Vyhlašovatelé soutěží uvedení v odstavcích 1 a 2 určují odborné zaměření a tematické okruhy soutěží, případně stanoví podrobnosti o organizaci jednotlivých soutěží v organizačních řádech, které obsahují zejména členění věkových kategorií žáků, stanovení podmínek pro účast a vyhodnocení soutěží, a vyžaduje-li to specifické zaměření soutěže, podrobnosti k bezpečnosti a ochraně zdraví, podmínky pro zdravotní způsobilost žáka apod.
(6) Ministerstvo každoročně vydává na příslušný školní rok přehled soutěží, které vyhlašuje podle odstavců 1 a 2, a to včetně jejich jednotlivých postupových kol. Tento přehled zveřejní vždy do 31. srpna předcházejícího školního roku ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(7) Pro zařazení soutěže do přehledu na příslušný školní rok je rozhodující termín konání nejnižšího kola soutěže.
(8) Na mezinárodní soutěže jsou vybíráni žáci na základě výsledků ústředních kol soutěží uvedených v odstavcích 1 a 2, popřípadě na základě výsledků soustředění pořádaných pro vybrané účastníky ústředních kol soutěží.
 
§ 4
Finanční zabezpečení soutěží
(1) Ministerstvo poskytuje finanční prostředky krajům a dalším právnickým osobám (dále jen "organizátor") na úhradu nákladů spojených s organizací okresních, krajských a ústředních kol soutěží vyhlašovaných podle § 3 odst. 1 a 2.
(2) Ministerstvo a kraje mohou přispívat finančními prostředky na realizaci soustředění pořádaných před krajskými a ústředními koly soutěží.
(3) Ministerstvo poskytuje finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s realizací soustředění pořádaných pro vybrané účastníky ústředních kol soutěží před jejich vysláním na mezinárodní soutěže.
 
§ 5
Úhrada nákladů
(1) Organizátor poskytuje žákům, osobám vykonávajícím dozor nad žáky, porotcům, rozhodčím a dalším osobám, které se podílejí na zabezpečení soutěže, náhradu prokázaných nákladů na dopravu veřejným dopravním prostředkem (dále jen "jízdné") na okresní, krajská nebo ústřední kola soutěží.
(2) Organizátor může žákům, osobám vykonávajícím dozor nad žáky, porotcům, rozhodčím a dalším osobám, které se podílejí na zabezpečení soutěže, poskytnout stravování nebo uhradit náklady na stravování.
(3) Žákům a osobám vykonávajícím dozor nad žáky může hradit jízdné také vysílající škola, která tyto náklady vyúčtuje organizátorovi.
(4) Organizátor může osobám vykonávajícím dozor nad žáky, porotcům, rozhodčím a dalším osobám, které se podílejí na zabezpečení soutěží, uhradit jízdní výdaje při použití silničního motorového vozidla, pokud to bude ekonomicky výhodnější.
(5) Organizátor může zajistit za účelem dopravy do místa konání soutěže zvláštní autobus, pokud to bude ekonomicky nebo organizačně výhodnější.
(6) Celkové výdaje spojené se soutěžemi hradí organizátor a zahrnují se do nich výdaje na přípravu, propagaci a vlastní uskutečnění soutěže.
(7) Podmínkou účasti žáků na jednotlivých postupových kolech soutěží vyhlašovaných podle § 3 odst. 1 a 2 může být příspěvek žáka nebo vysílající školy na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací příslušného postupového kola soutěže.
(8) Ministerstvo přispívá na náhradu nákladů soutěžících a jejich nezbytného doprovodu spojených s účastí na mezinárodních soutěžích.
 
§ 6
Odměny pro účastníky soutěží
(1) Soutěžícím, kteří se umístí na 1. až 3. místě, náleží věcný dar nebo knižní poukázka (dále jen "věcný dar").
(2) Na cenu věcného daru lze z prostředků státního rozpočtu uhradit nejvýše
a) v okresním kole
1. 600 Kč pro vítěze - jednotlivce, nebo
2. 1 200 Kč pro vítězný kolektiv,
b) v krajském kole
1. 900 Kč pro vítěze - jednotlivce, nebo
2. 1 500 Kč pro vítězný kolektiv,
c) v ústředním kole
1. 1 400 Kč pro vítěze - jednotlivce, nebo
2. 2 400 Kč pro vítězný kolektiv.
(3) Součet hodnot věcných darů pro soutěžící, kteří se umístí na 2. a 3. místě, nesmí být vyšší než částka určená na věcný dar pro soutěžícího na 1. místě.
(4) U soutěží, u kterých se neurčuje přesné pořadí všech účastníků, nesmí celková cena poskytnutých věcných darů přesáhnout trojnásobek hodnoty věcného daru pro vítěze uvedené v odstavci 2.
 
§ 7
Bezpečnost a ochrana zdraví
(1) Bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.
(2) U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje a je to dáno organizačním řádem, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.
 
§ 8
Poskytování informací o výsledcích soutěží
Organizátor krajského kola soutěží vyhlašovaných podle § 3 odst. 1 a 2 sdělí do jednoho měsíce po skončení příslušného kola ministerstvu jméno, příjmení, rok narození soutěžících, kteří se umístili na prvním až desátém místě, a adresy škol, které navštěvují. Organizátor ústředního kola poskytuje uvedené údaje o všech soutěžících.
 
§ 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 285/2003 Sb., o organizaci a financování soutěží a přehlídek pro žáky.
 
§ 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministryně:
JUDr. Buzková v. r.