Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení

Ve školním roce 2021/2022 je jediným zdrojem pravidel, která určují získávání podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení, školní řád. Školní řád nelze „vypnout“ právním předpisem.

V souvislosti se vzděláváním distančním způsobem byl měl ředitel školy přistupovat k obsahu školního řádu systémově a stanovit pravidla získávání podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení za „standardních“ podmínek i speciální, dostatečně konkrétní pravidla upravující získávání podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení pro dobu vzdělávání distančním způsobem.

Související dokumenty

Pracovní situace

Likvidace osobních údajů v podobě omluvenek
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Školní řád pro základní umělecké školy
Školní řád vyšší odborné školy – vzdělávání distančním způsobem
Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem (MŠ)
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem (ZŠ)
Školní řád - pomůcka pro ředitele škol při jeho tvorbě
Školní řád z pohledu práva
Kázeňská opatření
Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem
Obsah školního řádu
Školní družina a kritéria ČŠI
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Vysvědčení
Vysvědčení o maturitní a závěrečné zkoušce, výuční list
Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a VOŠ

Poradna

Nehodnocení
Hodnocení v náhradním termínu
Individuální vzdělávání
Úplata za ŠD
Uvolnění z výuky
Řády učeben
Začátek vyučování
Náhrada druhého cizího jazyka
Výuka plavání a omluvenky
Poskytnutí informací třetí osobě
Rozsah a obsah hodnocení žáka
Hodnocení za 1. pololetí - nehodnocen
Zákaz používání mobilu v budově školy
Dítě se zlomenou rukou v MŠ
Podpis vysvědčení

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020