Školní řád MŠ - směrnice a komentář

Vydáno:

  • Vzor směrnice "Školní řád mateřské školy"
  • Komentář k jednotlivým částem školního řádu

Související dokumenty

Zákony

499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník
65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
500/2004 Sb. správní řád
262/2006 Sb. zákoník práce
359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
283/1991 Sb. o Policii České republiky
111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
108/2006 Sb. o sociálních službách

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
107/2005 Sb. o školním stravování
410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Nařízení vlády

285/2000 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby, ve znění nařízení vlády č. 80/1999 Sb.

Pracovní situace

Školní řád pro základní umělecké školy
Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Likvidace osobních údajů v podobě omluvenek
Školní řád vyšší odborné školy – vzdělávání distančním způsobem
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem
Škola v přírodě - směrnice
Organizace školních výletů - směrnice
Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
Novela vyhlášky o základním vzdělávání
Kázeňská opatření
Vnitřní řád školní družiny
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem (MŠ)
Obsah školního řádu
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Vnitřní směrnice o provedení inventarizace
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Novela vyhlášky o školním stravování
Organizace odborné praxe - směrnice

Poradna

Směrnice
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Úplata za ŠD
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přímá pedagogická činnost
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře
Osobní příplatek
Kvalifikace
Uvolnění z výuky