Školní řád MŠ - směrnice a komentář

  • Vzor směrnice "Školní řád mateřské školy"
  • Komentář k jednotlivým částem školního řádu

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní řád pro základní umělecké školy
Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem
Školní řád vyšší odborné školy – vzdělávání distančním způsobem
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem
Škola v přírodě - směrnice
Organizace školních výletů - směrnice
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Likvidace osobních údajů v podobě omluvenek
Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
Vnitřní řád školní družiny
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem (MŠ)
Kázeňská opatření
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Obsah školního řádu
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Novela vyhlášky o školním stravování
Organizace odborné praxe - směrnice
Směrnice k dodržování autorského práva
Vnitřní směrnice o provedení inventarizace

Poradna

Směrnice
Dítě se zlomenou rukou v MŠ
Akce v mateřské škole přes noc
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Individuální vzdělávání
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Úplata za ŠD
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II

Zákony

499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník
65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
500/2004 Sb. správní řád
262/2006 Sb. zákoník práce
359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
283/1991 Sb. o Policii České republiky
111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
108/2006 Sb. o sociálních službách
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
107/2005 Sb. o školním stravování
410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Nařízení vlády

285/2000 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby, ve znění nařízení vlády č. 80/1999 Sb.