Provozní řád

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby

Nařízení vlády

361/2007 Sb. , kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Pracovní situace

Provozní řád venkovních ploch
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Právní předpisy a směrnice školy
Vnitřní směrnice o provedení inventarizace
Vyřizování stížností - směrnice
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Školní řád pro základní umělecké školy
Směrnice k čerpání dovolené
Směrnice o poskytování informací
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - veřejné školy
Organizace odborné praxe - směrnice
Směrnice k poskytování cestovních náhrad - soukromé školy
Škola v přírodě - směrnice
Organizace školních výletů - směrnice
Směrnice Vnitřní kontrolní systém
Směrnice k dodržování autorského práva
Aktualizace školního řádu základní školy na základě právních předpisů (2020/2022)
Komentář k jednotlivým částem vnitřního mzdového předpisu + vzor
Komentář k jednotlivým částem vnitřního platového předpisu + vzor

Poradna

Směrnice
Zástupce ředitele
Řády učeben
Začátek vyučování