Škola v přírodě - směrnice

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

200/1990 Sb. o přestupcích
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
89/2012 Sb. občanský zákoník
37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášky

106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
252/2004 Sb. , kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Pracovní situace

Organizace školních výletů - směrnice
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Mimoškolní akce školy (legislativní vymezení)
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Školní řád pro základní umělecké školy
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Ubytování (smlouva o přechodném nájmu)
Práva a povinnosti ubytovaného a ubytovatele
Výpověď smlouvy o ubytování
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Vnitřní řád školní družiny
Voucher místo zrušeného zájezdu
Lyžařský kurz
Organizace odborné praxe - směrnice
Směrnice k dodržování autorského práva
Škola v přírodě - jaké dokumenty jsou potřeba a co všechno se musí zařídit?
Osvědčení zdravotníka zotavovací akce a školy v přírodě
Školy a cestování žáků - varianty organizace akce

Poradna

Směrnice
Škola v přírodě
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře
Vracení úplaty
Škola v přírodě na 5 a méně dní