Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem (ZŠ)

Vydáno:

1. Právní předpisy, informace, judikatura

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
349/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
89/2012 Sb. občanský zákoník

Pracovní situace

Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem (MŠ)
Školní řád vyšší odborné školy – vzdělávání distančním způsobem
Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem
Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Školní řád pro základní umělecké školy
Likvidace osobních údajů v podobě omluvenek
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Novela vyhlášky o základním vzdělávání
Voucher místo zrušeného zájezdu
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Osobně, na dálku, nebo kombinovaně: Jak je to s poradami během koronaviru?
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Obsah školního řádu
Školní řád - pomůcka pro ředitele škol při jeho tvorbě
Mimořádné zápisy

Poradna

Uvolnění z výuky
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Úplata za ŠD
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Řády učeben
Přijímání ke vzdělávání
Odklad
Dovolená
Žák v zahraničí
Začátek vyučování
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Individuální vzdělávání
Kariérový poradce na ZŠ