Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
500/2004 Sb. správní řád
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
89/2012 Sb. občanský zákoník
37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášky

114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
107/2005 Sb. o školním stravování
263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Nařízení vlády

564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Pracovní situace

Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Hygiena potravin a legislativa
Tematická zpráva ČŠI 2017
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
Novela vyhlášky o školním stravování
Poskytování dietního stravování v MŠ
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Provozovatelé stravovacích služeb
Následky nedodržení zásad správné hygienické a výrobní praxe
Hygienické požadavky na pracovníka
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování

Poradna

Odpis zboží ze skladu
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Úvazek kuchaře
Míra vzdělávací povinnosti
Úvazek školní jídelna
Zdravotní průkaz
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP
Školní klub
Zřizovatel