Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv

Vydáno:

Dne 1. 7. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který přinesl mimo jiné povinnost některých subjektů zveřejňovat soukromoprávní smlouvy, smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci.

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Novela vyhlášky o školním stravování
Tematická zpráva ČŠI 2017
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Hygiena potravin a legislativa
Práva a povinnosti ubytovaného a ubytovatele
Výpověď smlouvy o ubytování
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Spotřební koš
Elektronická evidence tržeb (EET) ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Výroční zpráva o činnosti školy
Provoz školních jídelen od 14. října 2020
Žákovská a studentská samospráva
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Odpis zboží ze skladu
Vedoucí kuchařka
Zdravotní průkaz
Přímá pedagogická činnost
Doplňková činnost
Soukromá škola - stravování
Školní stravování - plánovaná/neplánovaná nepřítomnost, nárok na dotovanou stravu
Stravování české školní inspekce