Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace

Vydáno:

V roce 2021 vydal veřejný ochránce práv sborník ŠKOLSTVÍ, ve kterém shrnuje své závěry a zjištění v oblasti státní správy školství, kterou vykonává od samého počátku své činnosti v roce 2000, a také z oblasti rovného přístupu ke vzdělávání, kterou vykonává od roku 2009. Ochránce se za tuto dobu opakovaně setkával s podněty rodičů, kteří usilovali o úpravu školního stravování pro své děti a nebyli spokojeni s tím, jak škola s jejich žádostí naložila. Tento článek si klade za cíl shrnout hlavní závěry ochránce obsažené ve sborníku k tomuto tématu a poskytnout základní informace o povinnostech, které při poskytování stravování pro školy vyplývají z antidiskriminačního zákona.1)

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Novela vyhlášky o školním stravování
Hygiena potravin a legislativa
Výroční zpráva o činnosti školy
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Tematická zpráva ČŠI 2017
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Školský rejstřík
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Policie ve škole
V jakých případech může škola odmítnout či odložit pomoc Policii ČR
Provozovatelé stravovacích služeb

Poradna

Soukromá škola - stravování
Stravování české školní inspekce
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Odpis zboží ze skladu
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky

Zákony

198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

107/2005 Sb. o školním stravování
14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání