14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Schválený:
14/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 29. prosince 2004
o předškolním vzdělávání
Změna: 43/2006 Sb.
Změna: 214/2012 Sb.
Změna: 197/2016 Sb., 280/2016 Sb.
Změna: 280/2016 Sb. (část)
Změna: 280/2016 Sb. (část)
Změna: 151/2018 Sb.
Změna: 196/2019 Sb.
Změna: 151/2018 Sb. (část), 196/2019 Sb.
Změna: 423/2020 Sb.
Změna: 271/2021 Sb.
Změna: 423/2023 Sb.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 23 odst. 3, § 29 odst. 2, § 35 odst. 2, § 123 odst. 5 a § 161c odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb.:
 
§ 1
Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy
(1) Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.
(2) Zřizovat lze mateřské školy s celodenním, polodenním a internátním provozem, s výjimkou lesní mateřské školy, kterou lze zřídit pouze s celodenním a polodenním provozem.
(3) Mateřská škola s celodenním provozem poskytuje dětem vzdělávání déle než 6,5 hodiny denně, nejdéle však 12 hodin denně. Lesní mateřská škola s celodenním provozem poskytuje dětem vzdělávání déle než 6,5 hodiny denně, nejdéle však 9 hodin denně.
(4) Mateřská škola s polodenním provozem poskytuje dětem vzdělávání nejdéle 6,5 hodiny denně.
(5) Mateřská škola s internátním provozem poskytuje dětem celodenní vzdělávání i noční péči v pracovních dnech v minimálním rozsahu 100 hodin nepřetržitého provozu týdně; v mateřské škole s internátním provozem je možné zřídit třídy s celodenním nebo polodenním provozem.
(6) V mateřské škole s celodenním provozem je možné zřídit třídy s polodenním nebo internátním provozem. V lesní mateřské škole s celodenním provozem je možné zřídit třídy s polodenním provozem.
(7) Lesní mateřská škola je typem mateřské školy.
 
§ 1a
Podrobnosti o organizaci mateřské školy
(1) Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
(2) Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti různého věku.
(3) Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.
(4) Ředitel mateřské školy písemně dohodne se zákonným zástupcem dítěte docházku dítěte do mateřské školy. Jedná-li se o děti podle § 34 odst. 10 školského zákona, lze dohodnout prodloužení docházky dítěte, jemuž nebyl rozsah vzdělávání omezen v rozhodnutí o přijetí, nejdříve s účinností od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po uzavření dohody; o uzavření této dohody ředitel mateřské školy neprodleně informuje zákonného zástupce dítěte, které se vzdělává ve zbývající době.
 
§ 1b
Mateřská škola při zdravotnickém zařízení
(1) V mateřské škole při zdravotnickém zařízení se mohou vzdělávat děti se zdravotním oslabením nebo děti dlouhodobě nemocné umístěné v tomto zdravotnickém zařízení, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje.
(2) K zařazení do mateřské školy při zdravotnickém zařízení se vyžaduje doporučení ošetřujícího lékaře a souhlas zákonného zástupce dítěte. Rozsah a organizaci vzdělávání dítěte určuje ředitel školy po dohodě s ošetřujícím lékařem.
(3) Mateřská škola při zdravotnickém zařízení má nejméně 10 dětí. Třída školy má nejméně 6 a nejvýše 14 dětí s přihlédnutím k jejich speciálním vzdělávacím potřebám a při zajištění jejich bezpečnosti a zdraví.
(4) Lesní mateřská škola nemůže být zřízena jako mateřská škola při zdravotnickém zařízení.
 
§ 1c
Rozsah povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole
(1) Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání.
(2) Ředitel mateřské školy stanoví začátek doby podle odstavce 1 v časovém rozmezí od 7 hodin do 9 hodin a uvede jej ve školním řádu.
 
§ 1d
Maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti pro mateřské školy zřizované územními samosprávnými celky nebo svazky obcí financovaný ze státního rozpočtu
(1) Maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti financovaný ze státního rozpočtu v mateřské škole zřizované krajem, obcí nebo svazky obcí (PHmax) představuje pro účely této vyhlášky maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti v mateřské škole k zajištění vzdělávání podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání financovaný ze státního rozpočtu.
(2) Není-li dále stanoveno jinak, PHmax se za mateřskou školu stanoví jako součet PHmax za každé pracoviště, které s jiným pracovištěm prostorově nesouvisí, není s ním spojeno stavebně nebo technicky, ani není umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku a při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno ve školském rejstříku jako samostatná mateřská škola (dále jen "pracoviště"). Jsou-li na pracovišti třídy s různým druhem provozu, stanoví se PHmax za toto pracoviště součtem PHmax stanoveným pro příslušný počet tříd daného druhu provozu. PHmax se za mateřskou školu při zdravotnickém zařízení stanoví jako součet PHmax za každou třídu této školy.
(3) Je-li průměrný počet dětí ve třídě mateřské školy, které byla povolena výjimka z nejnižšího počtu podle školského zákona, nižší než nejnižší počet stanovený podle § 2, snižuje se PHmax stanovený podle odstavce 2 věty první připadající průměrně na každou tuto třídu poměrně podle počtu dětí, o který je skutečný počet nižší.
(4) PHmax stanovený podle odstavce 2 věty první se v případě třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona a v případě třídy školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, kterým byla povolena výjimka z nejnižšího počtu podle školského zákona, snižuje o
a) 0,05násobek PHmax podle odstavce 2 věty první připadajícího průměrně na každou tuto třídu, je-li průměrný počet dětí v těchto třídách nejméně 5 a méně než 6,
b) 0,1násobek PHmax podle odstavce 2 věty první připadajícího průměrně na každou tuto třídu, je-li průměrný počet dětí v těchto třídách nejméně 4 a méně než 5, a
c) 0,6násobek PHmax podle odstavce 2 věty první připadajícího průměrně na každou tuto třídu, je-li průměrný počet dětí v těchto třídách méně než 4.
(5) PHmax pro pracoviště mateřské školy s polodenním provozem jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(6) PHmax pro pracoviště mateřské školy s celodenním provozem jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(7) PHmax pro pracoviště mateřské školy s internáním provozem jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(8) PHmax stanovený pro pracoviště se za každou třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona zvyšuje o 5 hodin.
(9) PHmax za každou třídu mateřské školy při zdravotnickém zařízení je 31 hodin týdně.
(10) Maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti zabezpečované vedle učitele asistentem pedagoga financovaný ze státního rozpočtu činí 36 hodin na 1 třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, jde-li o pracoviště s průměrnou dobou provozu 8 a více hodin. Je-li průměrná doba provozu kratší, než je uvedeno ve větě první, maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti se poměrně sníží. Odstavec 4 se použije obdobně.
(11) PHmax stanovený pro pracoviště se za každou skupinu podle § 1e odst. 1 zvyšuje o 1 hodinu.
 
§ 1e
Organizace vzdělávání ve skupinách pro jazykovou přípravu
(1) Pokud počet dětí, které jsou cizinci a pro které je předškolní vzdělávání povinné, je alespoň 4 děti v jednotlivém místě poskytování vzdělávání, v případě lesní mateřské školy v jednotlivém území, kde zejména probíhá pedagogický program a kde má škola zázemí, ředitel mateřské školy zřídí skupinu nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání (dále jen "jazyková příprava") zvlášť pro jednotlivá místa poskytovaného vzdělávání, v případě lesní mateřské školy zvlášť pro jednotlivá území.
(2) Mateřská škola dětem ve skupině poskytuje jazykovou přípravu v rozsahu 1 hodiny týdně.
(3) Skupina pro jazykovou přípravu má nejvýše 8 dětí podle odstavce 1. Další skupinu pro jazykovou přípravu lze zřídit, pokud je do dosavadní skupiny zařazeno 8 dětí podle odstavce 1.
(4) Ředitel mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu jiné děti než uvedené v odstavci 1, a to i do vyššího počtu než 8 dětí, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy dětí podle odstavce 1.
 
§ 2
Počty přijatých dětí ve třídách mateřské školy
(1) Mateřská škola má nejméně
a) 15 dětí, jde-li o mateřskou školu s 1 třídou,
b) 12,5 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 2 třídami,
c) 16,33 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 3 třídami, a
d) 18 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 4 a více třídami.
(2) Je-li v obci pouze 1 mateřská škola, má nejméně
a) 13 dětí, jde-li o mateřskou školu s 1 třídou,
b) 12,5 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 2 třídami, a
c) 16 dětí v průměru ve třídě, jde-li o mateřskou školu se 3 a více třídami.
(3) Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí.
(4) Třída lesní mateřské školy má nejméně 15 dětí.
(5) Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého nebo pátého stupně se nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet dětí podle odstavce 3 se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, které není uvedeno ve větě první. Postupem podle věty první a druhé lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 5.
(6) Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti. Postupem podle věty první lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6.
(7) Snížení počtu podle odstavců 5 a 6 nelze za 1 dítě uplatnit souběžně. Snížení počtu dětí podle odstavců 5 a 6 se neuplatní u mateřské školy, které v jeho plnění brání plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.
(8) Dítě, které se vzdělává v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá příslušnému provozu, a další dítě, které se vzdělává ve zbývající době podle § 34 odst. 10 školského zákona, se zařazují do téže třídy. Pro účely posouzení souladu s nejvyšším počtem dětí ve třídě podle odstavců 3, 4, 5 a 6 se započítává vždy pouze 1 dítě.
 
§ 3
Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy
(1) Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem; zároveň zveřejní výsledky projednání podle věty třetí, popřípadě také informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v souladu se zvláštním právním předpisem2a) v době omezení nebo přerušení provozu.
(2) Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Zároveň informuje o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti podle zvláštního právního předpisu2a) v době omezení nebo přerušení provozu.
 
§ 4
Stravování dětí
(1) Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.
(2) Organizace a rozsah školního stravování dětí a úplata za školní stravování se řídí zvláštním právním předpisem2b).
 
§ 5
Péče o zdraví a bezpečnost dětí
(1) Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitel mateřské školy8) převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitel mateřské školy8) předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.
(2) K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitel mateřské školy počet učitelů mateřské školy8) tak, aby na jednoho učitele mateřské školy8) připadlo nejvýše
a) 20 dětí z běžných tříd, nebo
b) 12 dětí ve třídě, kde jsou přítomny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.
(3) Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené
a) v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo
b) v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.
(4) Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.
(5) Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti, a v případě mateřské školy s internátním provozem v době po ukončení celodenního vzdělávání určí ředitel mateřské školy počet učitelů mateřské školy nebo jiných pedagogických pracovníků tak, aby bylo zajištěno vzdělávání dětí, včetně dětí uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.
(6) Ve třídě lesní mateřské školy, kde je přítomno více než 8 dětí, vykonává pracovní činnost souběžně nepedagogický pracovník s odbornou způsobilostí
a) k výkonu povolání všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotnického asistenta, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře,
b) učitele mateřské školy8), vychovatele9), nebo
c) chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky10).
 
§ 6
Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí
(1) Zřizovatel mateřské školy stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání (dále jen "úplata") na období školního roku nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. Nestanoví-li zřizovatel měsíční výši úplaty v tomto termínu, zůstává měsíční výše úplaty na období dalšího školního roku stejná jako v předcházejícím školním roce. Ředitel mateřské školy informuje vhodným způsobem zákonné zástupce o výši úplaty.
(2) Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 8 % základní sazby minimální mzdy za měsíc, která je platná v době stanovení měsíční výše úplaty.
(3) Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši.
(4) Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 10 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, činí měsíční výše úplaty 2/3 z měsíční výše úplaty stanovené zřizovatelem v příslušném provozu. Ředitel mateřské školy může tuto úplatu snížit.
(5) Je-li v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz mateřské školy, úplata stanovená podle odstavců 1 až 4 se snižuje poměrně k omezení nebo přerušení provozu mateřské školy; to neplatí, pokud omezení nebo přerušení provozu mateřské školy nepřesáhne celkovou dobu 5 vyučovacích dnů. O takto snížené výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen vhodným způsobem informovat zákonné zástupce, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1 nebo neprodleně poté, co rozhodne nebo se dozví o délce přerušení nebo omezení provozu mateřské školy.
(6) Osvobozen od úplaty je
a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi5),
b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči6),
c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči6) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče7),
pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.
(7) Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou uvedenou v odstavci 6 řediteli mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v odstavci 6, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele mateřské školy o této žádosti nabude právní moci.
 
§ 7
Přechodné ustanovení
Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se pro období od 1. ledna 2005 do 1. září 2005 stanoví způsobem podle § 6 odst. 2 nejpozději do 31. ledna 2005.
 
§ 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 35/1992 Sb., o mateřských školách.
 
§ 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministryně:
JUDr. Buzková v. r.
 
Příloha 1
PHmax pro pracoviště mateřské školy s polodenním provozem
I---------------------I------------------------------------------------------I
I Počet tříd     I Průměrná doba provozu pracoviště v hodinách za den  I
I pracoviště mateřské I----------I----------I----------I----------I----------I
I školy        I od 4 do I 4,5   I 5 včetně I 5,5   I 6 včetně I
I           I méně než I včetně  I do méně I včetně  I do 6,5  I
I           I 4,5   I do méně I než 5,5 I do méně I včetně  I
I           I     I než 5  I     I než 6  I     I
I---------------------I----------I----------I----------I----------I----------I
I 1          I 32,5   I 35    I 37,5   I 40    I 42,5   I
I---------------------I----------I----------I----------I----------I----------I
I 2          I 60    I 65    I 70    I 75    I 80    I
I---------------------I----------I----------I----------I----------I----------I
I 3          I 87,5   I 95    I 102,5  I 110   I 117,5  I
I---------------------I----------I----------I----------I----------I----------I
I 4          I 115   I 125   I 135   I 145   I 155   I
I---------------------I----------I----------I----------I----------I----------I
I 5          I 142,5  I 155   I 167,5  I 180   I 192,5  I
I---------------------I----------I----------I----------I----------I----------I
I 6          I 170   I 185   I 200   I 215   I 230   I
I---------------------I----------I----------I----------I----------I----------I
I 7          I 197,5  I 215   I 232,5  I 250   I 267,5  I
I---------------------I----------I----------I----------I----------I----------I
I 8          I 225   I 245   I 265   I 285   I 305   I
I---------------------I----------I----------I----------I----------I----------I
I 9          I 252,5  I 275   I 297,5  I 320   I 342,5  I
I---------------------I----------I----------I----------I----------I----------I
I 10         I 280   I 305   I 330   I 355   I 380   I
I---------------------I----------I----------I----------I----------I----------I
I 11         I 307,5  I 335   I 362,5  I 390   I 417,5  I
I---------------------I----------I----------I----------I----------I----------I
I 12         I 335   I 365   I 395   I 425   I 455   I
I---------------------I----------I----------I----------I----------I----------I
 
Příloha 2
PHmax pro pracoviště mateřské školy s celodenním provozem
I------------I----------------------------------------------------------------------------------------------------------I
I Počet tříd I Průměrná doba provozu pracoviště v hodinách za den                            I
I pracoviště I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I-------I
I mateřské  I nad  I 7   I 7,5  I 8   I 8,5  I 9   I 9,5  I 10   I 10,5  I 11   I 11,5  I 12  I
I školy   I 6,5 do I včetně I včetně I včetně I včetně I včetně I včetně I včetně I včetně I včetně I včetně I    I
I      I méně  I do   I do   I do   I do   I do   I do   I do   I do   I do   I do   I    I
I      I než 7 I méně  I méně  I méně  I méně  I méně  I méně  I méně  I méně  I méně  I méně  I    I
I      I    I než  I než 8 I než  I než 9 I než  I než 10 I než  I než 11 I než  I než 12 I    I
I      I    I 7,5  I    I 8,5  I    I 9,5  I    I 10,5  I    I 11,5  I    I    I
I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I-------I
I 1     I 45   I 47,5  I 50   I 52,5  I 55   I 57,5  I 60   I 62,5  I 65   I 67,5  I 70   I 72,5 I
I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I-------I
I 2     I 85   I 90   I 95   I 100  I 105  I 110  I 115  I 120  I 125  I 130  I 135  I 140  I
I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I-------I
I 3     I 125  I 132,5 I 140  I 147,5 I 155  I 162,5 I 170  I 177,5 I 185  I 192,5 I 200  I 207,5 I
I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I-------I
    I 4     I 165  I 175  I 185  I 195  I 205  I 215  I 225  I 235  I 245  I 255  I 265  I 275  I
I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I-------I
I 5     I 205  I 217,5 I 230  I 242,5 I 255  I 267,5 I 280  I 292,5 I 305  I 317,5 I 330  I 342,5 I
I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I-------I
I 6     I 245  I 260  I 275  I 290  I 305  I 320  I 335  I 350  I 365  I 380  I 395  I 410  I
I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I-------I
I 7     I 285  I 302,5 I 320  I 337,5 I 355  I 372,5 I 390  I 407,5 I 425  I 442,5 I 460  I 477,5 I
I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I-------I
I 8     I 325  I 345  I 365  I 385  I 405  I 425  I 445  I 465  I 485  I 505  I 525  I 545  I
I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I-------I
I 9     I 365  I 387,5 I 410  I 432,5 I 455  I 477,5 I 500  I 522,5 I 545  I 567,5 I 590  I 612,5 I
I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I-------I
I 10     I 405  I 430  I 455  I 480  I 505  I 530  I 555  I 580  I 605  I 630  I 655  I 680  I
I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I-------I
I 11     I 445  I 472,5 I 500  I 527,5 I 555  I 582,5 I 610  I 637,5 I 665  I 692,5 I 720  I 747,5 I
I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I-------I
I 12     I 485  I 515  I 545  I 575  I 605  I 635  I 665  I 695  I 725  I 755  I 785  I 815  I
I------------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I--------I-------I
 
Příloha 3
PHmax pro pracoviště mateřské školy s internátním provozem
I------------I---------------------------------------------------------------I
I      I Průměrná doba provozu pracoviště v hodinách za den      I
I------------I-----------I-------------I-----------I-------------I-----------I
I Počet tříd I 20 včetně I 20,5 včetně I 21 včetně I 21,5 včetně I 22 včetně I
I pracoviště I do méně  I do méně než I do méně  I do méně než I a více  I
I mateřské  I než 20,5 I 21     I než 21,5 I 22     I      I
I školy   I      I       I      I       I      I
I------------I-----------I-------------I-----------I-------------I-----------I
I 1     I 112,5   I 115     I 117,5   I 120     I 122,5   I
I------------I-----------I-------------I-----------I-------------I-----------I
I 2     I 225    I 230     I 235    I 240     I 245    I
I------------I-----------I-------------I-----------I-------------I-----------I
I 3     I 337,5   I 345     I 352,5   I 360     I 367,5   I
I------------I-----------I-------------I-----------I-------------I-----------I
I 4     I 450    I 460     I 470    I 480     I 490    I
I------------I-----------I-------------I-----------I-------------I-----------I
I 5     I 562,5   I 575     I 587,5   I 600     I 612,5   I
I------------I-----------I-------------I-----------I-------------I-----------I
I 6     I 675    I 690     I 705    I 720     I 735    I
I------------I-----------I-------------I-----------I-------------I-----------I
Vybraná ustanovení novel
Čl.II vyhlášky č. 43/2006 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Pokud se v celodenním nebo internátním provozu mateřské školy vzdělává alespoň 1 dítě, kterému je docházka do mateřské školy omezena nejvýše na 4 hodiny denně z důvodu uvedeného v § 6 odst. 3 věty druhé vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, je ředitel mateřské školy povinen pro období od 1. března 2006 do konce školního roku 2005/2006 zvlášť stanovit výši úplaty podle § 6 odst. 3 věty druhé vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, a zveřejnit ji na přístupném místě ve škole nejpozději do 15. března 2006.
2. Pro účely stanovení výše úplaty podle § 6 odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se pro období od 1. března 2006 do konce školního roku 2005/2006 za výši úplaty stanovenou podle § 6 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. považuje výše úplaty stanovená v souladu s § 6 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl. II vyhlášky č. 280/2016 Sb.
Přechodné ustanovení
Ustanovení § 2 odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění účinném ode dne 1. září 2016, se v mateřské škole, ve které jsou na školní rok 2016/2017 třídy obsazeny takovým způsobem, že by bylo nutné vytvořit novou třídu, použijí až od 1. září 2017.
2) § 16 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
2a) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2b) Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
5) § 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5) § 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.
6) § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6) § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.
7) § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8) § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.