Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu

Dne 1. 1. 2017 nabyla účinnosti další část zákona č. 178/2016 Sb., kterým se postupně[1] novelizuje školský zákon. Podstatnou částí této novely bylo zavedení povinnosti předškolního vzdělávání pro určitou skupinu dětí. O povinnosti předškolního vzdělávání toho již bylo napsáno a řečeno mnoho, tato pracovní situace[2] se proto zaměřuje na opomíjenou, možná až zapomenutou, vazbu mezi touto novinkou a povinnostmi mateřských škol v oblasti stravování dětí. V této souvislosti ostatně hraje významnou roli další dílčí nabytí účinnosti zákona č. 178/2016 Sb. ke dni 1. 9. 2017.[1] Jednotlivé části zákona č. 178/2016 Sb. nabývají účinnosti postupně, a to od 1. 9. 2016 až do 1. 11. 2020.

[2] V této pracovní situaci je vyjádřen právní názor jeho autorů. V případě sporu, včetně soudního řízení týkajícího se konkrétní věci, mohou být stanoviska a závěry třetích stran, včetně soudu, odlišná od těch, která jsou v tomto článku prezentovaná.

Související dokumenty

Pracovní situace

Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Novela vyhlášky o školním stravování
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Hygiena potravin a legislativa
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Zákonný zástupce
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Poskytování dietního stravování v MŠ
Tematická zpráva ČŠI 2017
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Zdravotní průkaz
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Akce v mateřské škole přes noc
Příplatek za vedení
Odpočet hodin
Plavání
Granty
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Odpis zboží ze skladu
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Finance
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Lesní školka

Zákony

178/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
210/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
107/2005 Sb. o školním stravování