Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu

Vydáno:

Dne 1. 1. 2017 nabyla účinnosti další část zákona č. 178/2016 Sb., kterým se postupně[1] novelizuje školský zákon. Podstatnou částí této novely bylo zavedení povinnosti předškolního vzdělávání pro určitou skupinu dětí. O povinnosti předškolního vzdělávání toho již bylo napsáno a řečeno mnoho, tato pracovní situace[2] se proto zaměřuje na opomíjenou, možná až zapomenutou, vazbu mezi touto novinkou a povinnostmi mateřských škol v oblasti stravování dětí. V této souvislosti ostatně hraje významnou roli další dílčí nabytí účinnosti zákona č. 178/2016 Sb. ke dni 1. 9. 2017.[1] Jednotlivé části zákona č. 178/2016 Sb. nabývají účinnosti postupně, a to od 1. 9. 2016 až do 1. 11. 2020.

[2] V této pracovní situaci je vyjádřen právní názor jeho autorů. V případě sporu, včetně soudního řízení týkajícího se konkrétní věci, mohou být stanoviska a závěry třetích stran, včetně soudu, odlišná od těch, která jsou v tomto článku prezentovaná.

Související dokumenty

Zákony

178/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
210/2017 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
107/2005 Sb. o školním stravování

Pracovní situace

Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Novela vyhlášky o školním stravování
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Hygiena potravin a legislativa
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Zákonný zástupce
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Poskytování dietního stravování v MŠ
Tematická zpráva ČŠI 2017
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Zdravotní průkaz
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Stravování české školní inspekce
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Směrnice
Finance
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě