Zákonný zástupce

Vydáno:

Do roku 2015 byl pojem „zákonný zástupce“ pro účely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vymezen v ustanovení § 17 odst. 3 téhož zákona jako osoba, která je v souladu se zvláštním právním předpisem nebo s rozhodnutím soudu oprávněna jednat za dítě nebo nezletilého žáka. Zákonem č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, byla tato definice přesunuta do § 183 odst. 7 školského zákona. Z této definice však není dostatečně zřejmé, koho konkrétně si lze pod pojmem představit.

Související dokumenty

Pracovní situace

Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Spolupráce rodiny a školy
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Neshoda rodičů a přijímání ke vzdělávání
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Odvoz nezletilého žáka policií ze školy bez souhlasu rodičů
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
ČSSZ: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?

Poradna

Změna ředitele v soukromé škole
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Uvolnění z výuky
Úvazek asistenta
Žák v zahraničí
Odpovědnost
Poskytnutí informací třetí osobě
Předávání agendy mezi bývalým a nastupujícím ředitelem
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Podnapilý rodič
Kurzy

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
82/2015 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony