Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte

Smyslem pracovní situace je popsat základní postup při podání odvolání, podnětu k zahájení přezkumného řízení a podání správní žaloby. Autoři se zaměřují na situaci, kdy jeden z rodičů nesouhlasí s přijetím dítěte ke vzdělávání v určité škole nebo s přestupem dítěte do jiné základní nebo střední školy.

Související dokumenty

Pracovní situace

Neshoda rodičů a přijímání ke vzdělávání
Zákonný zástupce
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Volba ZŠ a postup v případě neshody rodičů
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Rozhodování ředitele zařízení ve správním řízení
Postup v průběhu správního řízení - zahájení správního řízení
Individuální vzdělávání žáka
Uvolnění a vyloučení ze základní školy
ČSSZ: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení

Poradna

Přijímání ke vzdělávání
Odpovědnost
Poskytnutí informací třetí osobě
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí
Přijetí dítěte do MŠ

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník
500/2004 Sb. správní řád
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
150/2002 Sb. soudní řád správní