Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné

Vydáno:

Právní předpisy, informace, judikatura

Související dokumenty

Zákony

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání

Pracovní situace

Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Školská rada z pohledu legislativy
Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem
Zápisová turistika
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Právní postavení školské rady
Odklad povinné školní docházky
Řízení o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky

Poradna

Zřizovatel
Doplňková činnost
Platový tarif vedení školy
Platová třída 13
Zápis do MŠ
Nehodnocení
Zástupce ředitele
Zřizovatel
Jmenování ředitele
Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele
Samostudium
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Hodnocení v náhradním termínu
Školská rada
Úvazky
Úvazek kuchaře
Míra vzdělávací povinnosti
Vedoucí kuchařka
Intervence
Úvazek školní jídelna