Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Pracovní situace

Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Mimořádné zápisy
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství 1
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Zápisová turistika
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Žáci-cizinci ve SŠ a VOŠ
Adaptační koordinátor
ČOSIV - odborná pomoc zdarma
Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě

Poradna

Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Individuální vzdělávání
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Odklad
Žák v zahraničí
Školní klub
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Zdravotní průkaz
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Pobyt v zahraničí dítěte
Zápis do MŠ
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Zásada procesní rovnosti a předvídatelnosti rozhodování správního orgánu
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ