Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy

Související dokumenty

Pracovní situace

Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Individuální vzdělávací plán
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Školní psycholog na střední škole
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Školní psycholog na základní škole
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
VP a další poradenští pracovníci
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Rozhodování ředitele zařízení ve správním řízení
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením

Poradna

Individuální vzdělávání
IVP
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Individuální vzdělávání
IVP
Příplatek
Kvalifikace
Platová třída
Ochrana osobních údajů
Kvalifikace
Školní psycholog a jeho financování
Zrušení IVP žáka střední školy
Podmínky pro povolení individuálního vzdělávacího plánu
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí

Zákony

500/2004 Sb. správní řád
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
492/2005 Sb. o krajských normativech
263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Nařízení vlády

222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě