Odměňování zaměstnanců - strana 6

Plat je splatný po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku (§ 141 odst. 1 zákoníku práce).
Nejnáročnější druh práce podle nařízení vlády č. 222/2012 Sb., v platném znění, se uvádí v tzv. pracovní náplni. V pracovní náplni se vyjmenovávají činnosti, kterou zaměstnavatel zaměstnanci přiděluje a jejíž výkon zaměstnavatel po zaměstnanci vyžaduje. Může to být pouze taková činnost, která odpovídá druhu práce uvedenému v pracovní smlouvě.
Podle § 132 zákoníku práce pedagogickému pracovníkovi přísluší za hodinu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické činnosti nebo přímé pedagogicko-psychologické činnosti vykonávané přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního zákona, kterou vykonává nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy, ředitelem školského zařízení nebo ředitelem zařízení sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu, příplatek ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku.
V souladu s § 133 zákoníku práce pedagogickému pracovníkovi, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, se poskytuje příplatek ve výši 1 000 až 2 000 Kč měsíčně.
Podle § 134 zákoníku práce za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci odměnu. Zákoník práce ani jiný právní předpis nestanoví hranice výše odměny. Stejně tak není žádným právním předpisem stanoven povinný poměr výše odměny a osobního příplatku.
V souladu s § 78 odst. 1 písm. i) zákoníku práce prací přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu; těmto zaměstnancům není možné práci přesčas nařídit. Prací přesčas není, napracovává-li zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost.
V souladu s § 124 odst. 1 zákoníku práce přísluší vedoucímu zaměstnanci příplatek za vedení, a to podle stupně řízen a náročnosti řídící práce.
Ženy vracející se z rodičovské dovolené, stejně jako jejich zaměstnavatelé, řeší při opětovném nástupu řadu otázek. Praxe ukázala, že jednou z nich je i otázka výše platu a započitatelnost let strávených na mateřské a rodičovské dovolené.
Vydáno: 06. 02. 2013
Péče o zaměstnance vyjadřuje starost zaměstnavatele o pracovní podmínky a pracovní vztahy zaměstnanců k vykonávání sjednané práce a dosahování požadovaného výkonu.
Vydáno: 13. 09. 2012
Platový výměr je upraven v ustanovení § 136 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Zaměstnavatel je povinen jej v písemné formě vydat zaměstnanci v den jeho nástupu do práce.
Vydáno: 12. 09. 2012
Účelem odměňování zaměstnanců je spravedlivě ocenit skutečný výkon zaměstnanců a efektivně stimulovat zaměstnance k vykonávání sjednané práce a dosahování požadovaného výkonu.
Vydáno: 11. 09. 2012
Je nezbytné si uvědomit, že se rozlišují nárokové a nenárokové složky platu, na což se v praxi nezřídka zapomíná, příp. se aplikuje nesprávný postup při poskytování té které složky platu.
Vydáno: 11. 09. 2012