Komentář k jednotlivým částem vnitřního platového předpisu + vzor

Související dokumenty

Pracovní situace

Komentář k jednotlivým částem vnitřního mzdového předpisu + vzor
Zveřejnění údaje o platu
Odměňování platem
Telefonické ověřování výše platu
Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Poskytování informací o platech zaměstnanců školy
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 1. část
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 2. část
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Složky platu ve veřejném školství
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu
Splatnost a výplata platu
Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek – nároková složka platu
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Odnětí osobního ohodnocení
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas

Poradna

Platový tarif vedení školy
Kariérový poradce
Koordinátor ŠVP
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Úvazky
Intervence
Příplatek za vedení
Odměna za pedagogickou intervenci
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek
Zařazení ekonomky základní školy do 11. platové třídy
Školní psycholog a jeho financování
Odeslání mezd v dřívějším termínu
Dohled nad žáky a dětmi v rukou nepedagogů
Odměna asistenta
Snížený úvazek a příplatky
Příplatek

Zákony

499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
251/2005 Sb. o inspekci práce
262/2006 Sb. zákoník práce
11705/2013-201 k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací

Vyhlášky

317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Vzory