Komentář k jednotlivým částem vnitřního platového předpisu + vzor

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
251/2005 Sb. o inspekci práce
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Pracovní situace

Komentář k jednotlivým částem vnitřního mzdového předpisu + vzor
Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Zveřejnění údaje o platu
Odměňování platem
Telefonické ověřování výše platu
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Poskytování informací o platech zaměstnanců školy
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas – nároková složka platu
Splatnost a výplata platu
Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek – nároková složka platu
Odnětí osobního ohodnocení
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a práce přesčas
Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Složky platu ve veřejném školství

Poradna

Platový tarif vedení školy
Úvazky
Intervence
Příplatek za vedení
Odměna za pedagogickou intervenci
Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace