Splatnost při bezhotovostní výplatě, nesoučinnost zaměstnance

Vydáno:

Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), může zaměstnanec pracovní poměr okamžitě zrušit, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti. Základní podmínkou tedy je, že se takové plnění stalo splatným a že od termínu splatnosti uplynulo 15 dnů. Důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru podle ustanovení § 56 odst. 1 písm. b) zákoníku práce je dán i tehdy, jestliže zaměstnavatel zaměstnanci v rozporu s jeho žádostí nepoukáže mzdu nebo její část na jeho účet u banky nebo pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva ani do 15 dnů po uplynutí pravidelného termínu splatnosti mzdy nebo jiného písemného sjednaného termínu (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 3. 2005, sp. zn. 21 Cdo 2019/2004).

Související dokumenty

Pracovní situace

Okamžik vzniku práva na mzdu/plat
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Složky platu ve veřejném školství
Plat zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené
Odměňování pedagogických pracovníků ve veřejném školství
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 1. část
Vnitřní platový předpis v pracovněprávních souvislostech, 2. část
Odnětí osobního ohodnocení
Odměňování mzdou
Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas
Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek
Mzda za noční práci a za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah - školy neveřejné
Srážky ze mzdy
Splatnost a výplata mzdy
Platový výměr
Platové tarify - odpovědi na základní otázky k novele
Nový platový řád pedagogických pracovníků
Srážky z příjmů v pracovněprávním vztahu

Poradna

Platový tarif vedení školy
Kariérový poradce
Odeslání mezd v dřívějším termínu
Koordinátor ŠVP
Zápočet praxe při stanovení platového zařazení
Náhradní práce v době překážky na straně zaměstnavatele
Přespočetné hodiny a práce přesčas
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Čerpání fondu odměn u příspěvkové organizace
Doplatek mzdy - odpověď na dotaz
Příplatek za třídnictví a kratší pracovní doba - odpověď na dotaz
Úvazky
Intervence
Příplatek za vedení
Odměna za pedagogickou intervenci
Platová třída
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek
Zařazení ekonomky základní školy do 11. platové třídy
Školní psycholog a jeho financování
Dohled nad žáky a dětmi v rukou nepedagogů

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce