Financování nepedagogické práce ve školní družině

Právní předpisy

Orientace v oblasti reformy financování regionálního školství je založena na znalosti a použití právních předpisů. Pravidla spojená s reformou financování regionálního školství, a to školních družin a školních klubů, jsou zakotvena v následujících právních předpisech2):

Související dokumenty

Pracovní situace

Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Školní družina a kritéria ČŠI
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Zařazování do platového stupně
Zařazování zaměstnance do platové třídy
OP JAK
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Platby za pomůcky v MŠ
Využití účetnictví k finančnímu řízení
Stravování „cizích strávníků“
První kroky při vymáhání dlužného školného

Poradna

FKSP
IT technika do výuky a nákup z dotace
FKSP
ONIV
Dotace
Pracovní sešity
FKSP
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Školní klub
Zřizovatel

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
310/2018 Sb. o krajských normativech

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků