Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu

Vydáno:

Legislativní pohled

Související dokumenty

Pracovní situace

Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Výroční zpráva o činnosti školy
Osoby oprávněné jednat jménem školy podle NOZ
Jaké jsou právní vztahy mezi státními a samosprávnými orgány jako zřizovateli a školami a školskými zařízeními?
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Kalendář
Právní postavení školské rady
Zápis z jednání školské rady
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Malotřídní základní škola
Žákovská a studentská samospráva
Školská rada - základní údaje
Volby do školské rady
Činnost školské rady

Poradna

Jmenování ředitele
Přímá vyučovací povinnost
Zřizovatel
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Zřizovatel
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Granty
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Zřizovatel
Doplňková činnost
Míra vzdělávací povinnosti
Vozíčkář
Platový tarif vedení školy
Platová třída 13
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Zápis do MŠ
Jmenování a odstoupení ředitele školy

Zákony

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
89/2012 Sb. občanský zákoník
40/1964 Sb. občanský zákoník
262/2006 Sb. zákoník práce

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků