Osoby oprávněné jednat jménem školy podle NOZ

Vydáno:

Škola je z pohledu práva tzv. právnickou osobou. Jedná se tedy o uměle vytvořený subjekt, který není schopen jednat sám, ale při jakémkoliv právním jednání musí být vždy zastoupen. Tento článek se věnuje tomu, kdo a v jakých situacích může školu zastupovat a činit jménem školy právní jednání.

Související dokumenty

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů

Pracovní situace

Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech
Výroční zpráva o činnosti školy
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Malotřídní základní škola
Žákovská a studentská samospráva
Organizační řád školy
Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou
Vyloučení ze zkoušky
Krizový plán jako součást interní dokumentace školy
Bezpečnostní plán jako součást interní dokumentace školy
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání

Poradna

Zřizovatel
Platová třída 13
Nehodnocení
Pracovnělékařské prohlídky
Pracovní smlouva