Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Vlastní hodnocení školy - právní úprava
Hodnocení a evaluace
Nástroje vlastního hodnocení
Plán vlastního hodnocení
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Školní družina a kritéria ČŠI
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Postavení České školní inspekce v našem vzdělávacím systému
Kalendář
Osoby oprávněné jednat jménem školy podle NOZ
Právní postavení školské rady
Zápis z jednání školské rady
Evaluace EV ve škole
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)

Poradna

Jmenování ředitele
Zřizovatel
Platová třída 13
Nehodnocení
Zřizovatel
Granty
Výuka plavání a omluvenky
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Zřizovatel
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Doplňková činnost
Míra vzdělávací povinnosti
Vozíčkář
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Zápis do MŠ

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)