Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Vlastní hodnocení školy - právní úprava
Hodnocení a evaluace
Nástroje vlastního hodnocení
Plán vlastního hodnocení
Školní družina a kritéria ČŠI
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Postavení České školní inspekce v našem vzdělávacím systému
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Školská rada - základní údaje
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Volby do školské rady
Činnost školské rady
Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky
Právní postavení školské rady
Zápis z jednání školské rady

Poradna

Zřizovatel
Platová třída 13
Nehodnocení
Zřizovatel
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Doplňková činnost
Míra vzdělávací povinnosti
Vozíčkář
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Zápis do MŠ
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Osobní příplatek
Pracovnělékařské prohlídky
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování