Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy

Vydáno:

Právní předpisy, informace, judikatura

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání

Pracovní situace

Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Školská rada z pohledu legislativy
Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem
Zápisová turistika
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Právní postavení školské rady
Odklad povinné školní docházky
Řízení o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky

Poradna

Zřizovatel
Platový tarif vedení školy
Platová třída 13
Zápis do MŠ
Nehodnocení
Školní klub
Zřizovatel
Úvazky
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Míra vzdělávací povinnosti
Intervence
Vozíčkář
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Volby do školské rady
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Poplatky za ŠD při rotační výuce