Činnost školské rady

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Školská rada - základní údaje
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Volby do školské rady
Právní postavení školské rady
Zápis z jednání školské rady
Školská rada z pohledu legislativy
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
Kalendář
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Zápis k povinné školní docházce (do prvního ročníku základního vzdělávání)
Metodické doporučení MŠMT k zajištění výuky plavání v základních školách 2023

Poradna

Granty
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Školská rada
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Volby do školské rady
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Vyhlášky

15/2005 Sb. , kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy