Výroční zpráva o činnosti školy

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
89/2012 Sb. občanský zákoník

Vyhlášky

15/2005 Sb. , kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby
442/2006 Sb. , kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Nařízení vlády

211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Pracovní situace

Plán kontrolní činnosti - celý rok
Žákovská a studentská samospráva
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení

Poradna

Úvazky
Střídavá péče
Úvazek kuchaře
Home office
Míra vzdělávací povinnosti
Intervence
Platová třída 13
Sloučení škol
Volby do školské rady
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Přímá vyučovací povinnost
Přespočetné hodiny
Školní klub
Zřizovatel
Výkaz práce
Začátek vyučování
Náhrada mzdy
Pracovní smlouva
Výpověď
Povinné předškolní vzdělávání