Výroční zpráva o činnosti školy

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
Může učitel přikázat žákovi, aby si při online výuce zapnul kameru?
Školní družina a kritéria ČŠI
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Žákovská a studentská samospráva
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Policie ve škole
V jakých případech může škola odmítnout či odložit pomoc Policii ČR
Vnitřní předpis o spisové službě pro školy
Jak na spisový a skartační řád?
Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou
Školský rejstřík
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku

Poradna

Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky
Střídavá péče

Články

Může učitel přikázat žákovi, aby si při online výuce zapnul kameru?

Aktuality

Může školské zařízení při distanční výuce požadovat, aby měl žák zapnutou kameru?
Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2023/2024
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2023/2024

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
89/2012 Sb. občanský zákoník
255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)

Vyhlášky

15/2005 Sb. , kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby
442/2006 Sb. , kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Nařízení vlády

211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání