Školská rada z pohledu legislativy

Vydáno:

Školský zákon, navazujíce na tradici „rady školy“, zakotvil jako vnitřní orgán školy podílející se na jejím chodu a správě školskou radu. Jako půdu pro dialog, vytváření rozumných pravidel za účasti všech zástupců vzdělávacího procesu, jako rozložení odpovědnosti mezi ředitele, zřizovatele, učitele i samotné žáky a jejich rodiče. Povinné zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách, jakož i kompetence rozdělené mezi jednotlivé účastníky, se snaží vytvořit tomuto modelu žádoucí zákonný rámec.

Související dokumenty

Pracovní situace

Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Právní postavení školské rady
Školská rada - základní údaje
Volby do školské rady
Činnost školské rady
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Zápis z jednání školské rady
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Konání pedagogické rady
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Zápis - Shrnutí informací o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce
Školský rejstřík
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Zápisová turistika
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou
Hygiena potravin a legislativa
Postavení České školní inspekce v našem vzdělávacím systému

Poradna

Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Školská rada
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Volby do školské rady
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP
Školní klub

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)