Zápis z jednání školské rady

Vydáno:

Fungování školských rad zřízených při základních, středních a vyšších odborných školách je různorodé – od některých rad, jež se scházejí dvakrát ročně a řeší jen nezbytné minimum, které jim ukládá legislativa, až po opačný extrém – rady scházející se každý měsíc a řešící např. rozpis dozorů pedagogických pracovníků. Pomineme-li extrémy, je školská rada významný orgán samosprávy ve školství. I když některé rady pracují jen formálně, jiné jsou významným přínosem pro fungování a rozvoj školy.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Školská rada z pohledu legislativy
Školská rada - základní údaje
Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou
Volby do školské rady
Činnost školské rady
Právní postavení školské rady
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Kalendář
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Statutární orgán, zástupce statutárního orgánu
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
Školní poradenské pracoviště (ŠPP)
Vedení porad

Poradna

DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Školská rada
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Volby do školské rady
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP
Školní klub
Zřizovatel
Vzdání se funkce
Náhrada mzdy