Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Právní postavení školské rady
Školská rada z pohledu legislativy
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Školská rada - základní údaje
Volby do školské rady
Činnost školské rady
Zápis z jednání školské rady
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Výroční zpráva o činnosti školy
Práva a povinnosti ubytovaného a ubytovatele
Výpověď smlouvy o ubytování
Žákovská a studentská samospráva
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Vnitřní předpis o spisové službě pro školy
Jak na spisový a skartační řád?

Poradna

Zřizovatel
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Zřizovatel
Doplňková činnost
Školská rada
Míra vzdělávací povinnosti
Vozíčkář
Platový tarif vedení školy
Platová třída 13
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Volby do školské rady
Bývalá ředitelka
Zápis do MŠ
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování