Povinnosti ředitele školy a zřizovatele v souvislosti se školskou radou

Související dokumenty

Pracovní situace

Právní postavení školské rady
Školská rada z pohledu legislativy
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Školská rada - základní údaje
Volby do školské rady
Činnost školské rady
Zápis z jednání školské rady
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Výroční zpráva o činnosti školy
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Práva a povinnosti ubytovaného a ubytovatele
Výpověď smlouvy o ubytování
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Žákovská a studentská samospráva
Vnitřní předpis o spisové službě pro školy
Jak na spisový a skartační řád?

Poradna

Jmenování ředitele
Zřizovatel
Přítomnost zřizovatele ve škole
Granty
Ukončení pracovního poměru – ředitel školy
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Zřizovatel
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Zřizovatel
Doplňková činnost
Školská rada
Míra vzdělávací povinnosti
Vozíčkář
Platový tarif vedení školy
Platová třída 13
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Volby do školské rady
Bývalá ředitelka

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vzory