Svobodná hra

Vydáno: 20 minut čtení

"Ve hře dítě vždy překračuje svůj věk, překračuje své běžné chování. Ve hře se dítě chová, jako by samo sebe o hlavu přerostlo." Citát Lva Vygotského je úvodem knihy "Svobodná hra", kterou na základě mnoha vlastních zkušeností napsali manželé Justina a Petr Danišovi. Kniha, kterou Justina doplňuje velmi zajímavými semináři na totožné téma, je erudovanou inspirací a zároveň jakýmsi mottem, že bychom na význam hry neměli zapomínat.

Svobodná hra
Mgr.
Miroslava
Strakatá,
ředitelka MŠ Slunečnice Maršovice, lektorka DVPP
Napsali jste velmi zajímavou a inspirativní knihu "Svobodná hra". Přibližte čtenářům, co si mohou představit pod pojmem "svobodná hra".
Petr:
Svobodná hra je spontánní a nestrukturovaná hra, kterou si řídí děti samy. Největší důraz bych dal právě na to, že si děti v maximální míře řídí hru samy a dospělí do ní nezasahují - nebo jen minimálně, aby hru podpořili nebo aby zajistili základní bezpečí. Jde v podstatě o to, co bývá v odborné literatuře označováno jako "volná hra". Termín svobodná hra nám připadá lepší, výstižnější, bližší běžnému jazyku. Skutečně tady jde o svobodu dětí. Děti, kterým nedovolíme svobodně si hrát, nejsou svobodné. A také je pojmenování svobodná hra mnohem blíže anglickému "free play", jak se tato hra označuje v cizojazyčné odborné literatuře.
Justina:
Krásně to ilustrují anglické pojmy - game - hra s pravidly a play - svobodné hraní.
Co bylo impulzem k napsání zmíněné knihy? Kde jste čerpali inspiraci?
Justina:
Inspirací pro nás byly naše děti. Ty nám ukázaly, jak velkou sílu, kreativitu, energii i rozvoj má svobodné hraní. Díky nim jsme začali objevovat, co vše hra dětem nabízí.
Petr:
V naší současné společnosti děti příliš kontrolujeme. My dospělí, rodiče a učitelé, děti velmi často řídíme, rozhodujeme za ně, určujeme, co mají dělat. Někdy je to pochopitelné a v pořádku. Ale zašlo to příliš daleko. A přestáváme si uvědomovat hluboký význam tak běžných činností, jako je svobodná hra, pro zdravý a všestranný rozvoj dětí. Pokud dětem bereme svobodu i v jejich hře, nemají se jak naučit stát se samostatně se rozhodujícími a zodpovědnými jedinci. To byl pro mě hlavní impulz. Inspiraci jsme vedle vlastní rodičovské zkušen

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní družina a kritéria ČŠI
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Změna vnitřního řádu školní družiny
Vnitřní řád školní družiny
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Školní program EV a jeho tvorba
Evaluace EV ve škole
Spolupráce pedagogických pracovníků
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Začínající učitelé
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Bílá kniha

Poradna

Snížení úplaty za školní družinu
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Školní klub
Zřizovatel