Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022

Vydáno:

Právní předpisy, metodika, informace

Související dokumenty

Pracovní situace

Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Změna vnitřního řádu školní družiny
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Vnitřní řád školní družiny
Školní družina a kritéria ČŠI
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
Novela vyhlášky o školním stravování
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Výroční zpráva o činnosti školy
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Měsíční plán zahájení školního roku
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Kalendář
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované

Poradna

Školní klub
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Zřizovatel
Jmenování ředitele
Kalkulace úplaty
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Směrnice
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
108/2006 Sb. o sociálních službách
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře

Vyhlášky

74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků