Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022

Vydáno:

Článek vyčleňuje hlavní činnosti školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022. V případě, že se činnost týká pouze družin nebo školních klubů určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
423/2020 Sb. , kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

Pracovní situace

2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plán kontrolní činnosti - celý rok
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - červenec 2021
Plány činnosti - srpen 2021
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
Kalendář
Plán vlastního hodnocení
Školní družina a kritéria ČŠI
Změna vnitřního řádu školní družiny
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Nástroje vlastního hodnocení
Oblasti plánování zaměstnanců
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku

Poradna

Školní klub
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Vracení úplaty
Zřizovatel
Úplata za zájmové vzdělávání
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Pracovní náplň
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny