Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?

Vydáno:

V tomto případě dva právní předpisy stanoví odlišné lhůty. Podle § 6 odst. 5 vyhlášky MŠMT 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí ("Vyhláška o pracovním řádu"), platí, že místo a čas shromáždění žáků a skončení akce se oznámí nejméně jeden den před konáním akce zákonným zástupcům žáků. Vyhláška o pracovním řádu se použije pro školy zřízené MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.

Související dokumenty

Vyhlášky

263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Pracovní situace

Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Komunikační strategie školy - šablony
Zákonný zástupce
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Spolupráce rodiny a školy
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Informování zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Odpovědnost při pořádání školy v přírodě a školních výletů
Manuál krizové komunikace
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Minimální mzda státu EU a výjezdy škol do zahraničí
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu

Poradna

Odpovědnost