Změna vnitřního řádu školní družiny

Vydáno:

Změna výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Související dokumenty

Pracovní situace

Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Vnitřní řád školní družiny
Školní družina a kritéria ČŠI
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Novela vyhlášky o školním stravování
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci
Školní stravování
Přihlašování ke stravování a odhlašování ze stravování
Dietní stravování
Závodní stravování
Školní kurikulum – tvorba ŠVP
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Bílá kniha

Poradna

Školní klub
Kalkulace úplaty
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Zřizovatel
Školní družina
Samostudium
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Snížení úplaty za školní družinu

Zákony

499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
74/2020 Sb. o přijetí krizového opatření (uzavření škol)
89/2012 Sb. občanský zákoník

Vyhlášky

74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání