Školní družina a kritéria ČŠI

Vydáno:

Právní předpisy, informace, judikatura

Související dokumenty

Zákony

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Pracovní situace

Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem
Postavení České školní inspekce v našem vzdělávacím systému
Hodnocení a evaluace
Virtuální hospitace: cesta k lepší škole
Vnitřní řád školní družiny
Autoevaluace
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Tematická zpráva ČŠI 2017
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
Zařazování vychovatelů do platových tříd
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Nástroje vlastního hodnocení
Plán vlastního hodnocení
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Hodnoticí rozhovor
Řízení pracovního výkonu

Poradna

Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Nehodnocení
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Školní klub
Zřizovatel
Hodnocení v náhradním termínu