Systém sociálních služeb a služby zaměřené na děti, mládež a rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením nebo rizikovým způsobem chování, případně na děti propuštěné z ústavní výchovy

Příčiny vzniku problémů dětí lze spatřovat ve vlivu rodiny či jejich širšího sociálního prostředí, přístupu okolí k danému dítěti (např. se zdravotním postižením), ale i v dalších okolnostech ovlivňujících vývoj dítěte. Z těchto důvodů je třeba poskytnout pomoc nejenom danému dítěti z pohledu školy / školského systému, ale i jiných institucí nebo systémů tak, aby situace dítěte/rodiny mohla být řešena komplexně již ve svých zárodcích.

Systém sociálních služeb a služby zaměřené na děti, mládež a rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením nebo rizikovým způsobem chování, případně dětem propuštěným z ústavní výchovy
Mgr.
Petr
Mach
 
odborník v oblasti poskytování sociálních služeb
JUDr. Mgr.
Eva
Janečková
 
odborník v oblasti poskytování sociálních služeb
Mgr. et Mgr.
Hana
Čiberová
 
odborník v oblasti poskytování sociálních služeb
Systém sociálních služeb je jedním ze zdrojů možné pomoci, který pro řešení nepříznivé sociální situace dítěte nebo rodiny lze využít. Škola nebo její pracovníci řeší mnoho problémů dětí z různých skupin a z tohoto důvodu se pokusíme v tomto článku podat
základní informace o službách určených pro děti nebo rodiny ohrožené sociálním vyloučením nebo rizikovým způsobem chování, případně pro děti propuštěné z ústavní výchovy.
Z důvodu rozsáhlosti problematiky bychom se v dalších číslech zabývali také oblastí služeb pro děti se zdravotním postižením, jež může škola využít; možnostmi spolupráce se sociálními službami, jak začíná její poskytování a jak je to s mlčenlivostí (co nám může nebo nemůže sociální služba sdělit), zda a jak je možné podat stížnost na poskytování sociální služby, pokud si myslíme, že není dostatečně kvalitní.
V první řadě je třeba si sdělit několik základních informací o systému sociálních služeb.Tedy:
1.
Každá sociální služba musí mít příslušnou registraci, tj. splňovat podmínky stanovené zákonem pro to, aby byla provozuschopná a splňovala alespoň základní parametry kvality sociálních služeb.
2.
Sociální služby rozlišujeme podle
forem
jejich poskytování na terénní, ambulantní a pobytové. Terénní služby přicházejí za uživatelem do jejich přirozeného prostředí (např. domů), ambulantní jsou poskytovány v místě, kam uživatelé na krátkou dobu docházejí, a pobytové jsou spojeny s poskytováním ubytování (tj. uživatelé zde mohou přečkat noc nebo zde být ubytováni i po delší dobu).
3.
Existuje celkem 33 druhů sociálních služeb, které rozdělujeme do několika skupin v návaznosti na jejich širší účel, tedy na služby sociální péče, služby sociální prevence a sociální poradenství. Účelem poskytování
služeb sociální péče
je napomoci osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení (do této skupiny patří např. pečovatelská služba, domov pro seniory).
Naproti tomu účelem
služeb sociální prevence
je napomoci zabránění sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby.
Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.
4.
Každý poskytovatel je povinen si blíže specifikovat cílovou skupinu, které bude službu poskytovat. Z tohoto důvodu je při hledání vhodné služby vždy třeba zkoumat skupinu, kterou si vyspecifikovala konkrétní sociální služba.
5.
Všechny sociální služby mají za povinnost poskytovat tzv. základní sociální poradenství.
Toto poradenství je oprávněn poskytovat sociální pracovník dané sociální služby nebo pracovník v sociálních službách pod dohledem sociálního pracovníka. Jeho účelem je podat informace o možnostech, právech a povinnostech dané osoby, která se nachází v nepříznivé sociální situaci. Pokud osoba přijde k poskytovateli sociálních služeb, který mu pomoc poskytnout nemůže, měl by mu poskytnout příslušné informace o poskytovateli nebo instituci, která je k poskytnutí hledané služby oprávněna.
6.
Systém sociálních služeb je ukotven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Vzhledem k cílové skupině, které se v tomto článku chceme věnovat, budeme hovořit především o službách sociální prevence, neboť právě ty mají napomáhat, jak bylo výše uvedeno, osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Pro možnost lepšího zaměření bychom se pokusili jednotlivé služby ještě rozdělit na služby, které mohou být poskytovány dětem/mládeži nebo rodinám, včetně účelu nebo specifikace jejich poskytování.
SLUŽBY URČENÉ PRO DĚTI NEBO MLADISTVÉ
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (dále jen „NZDM“)
jsou poskytována zpravidla v ambulantní formě
(např. v tzv. „klubu“), případně i ve formě terénní. Služba je určena
dětem/mladistvým od 6 do 26 let
ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Je třeba si uvědomit, že NZDM není pouze volnočasovou aktivitou pro děti a mládež, ale především sociální službou, která poskytuje i jiné činnosti zejména v oblasti nácviků a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, pracovně výchovných činností. Tato služba je podle § 72 zákona o sociálních službách
poskytována bez úhrady ze strany uživatelů.
Domy na půl cesty
Tato pobytová sociální služba je určena pro osoby zpravidla do 26 let jejich věku, jestliže po dosažení zletilosti opustí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Tato služba mimo ubytování nabízí také pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podporu při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností nezbytných pro integraci osob na trh práce nebo pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. Jejím hlavním účelem je
podpora začlenění mladistvého zpět do
společnosti, na trh práce tak, aby mohl tuto službu zpravidla do jednoho roku opustit a takzvaně se postavit na své nohy. V rámci této služby
je úhrada stanovena pouze za ubytování, a to maximálně do výše 130 Kč za den
(dle § 76 zákona o sociálních službách).
SLUŽBY URČENÉ PRO RODINY S DÍTĚTEM/DĚTMI (MATKY NEBO OTCE S DĚTMI)
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Tato služba je poskytována buď v terénní, nebo ambulantní formě rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje (může se jednat o rodiny, kdy je dítě ohroženo rizikovým vývojem, rodinu, která se nachází v krizové situaci, např. v návaznosti na vztahové problémy, problémy s dluhy, bydlením). V rámci služby jsou poskytovány např. pracovně výchovné činnosti s dětmi a dospělými – podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních. Tato služba je podle § 72 zákona o sociálních službách poskytována
bez úhrady
ze strany uživatelů.
Odborné sociální poradenství
Odborné sociální poradenství může být poskytováno např. v manželských a rodinných poradnách či poradnách pro oběti domácího násilí. Manželské a rodinné poradny mohou poskytovat také terapeutickou podporu v rámci vztahu mezi rodiči, rodinami s dítětem/mladistvým. Existují také poradny, které jsou zaměřeny na podporu osob v tzv. „dluhové pasti“. Poradny zaměřené např. na
dluhové poradenství
mohou pomoci rodině při řešení i právní problematiky týkající se nájemních smluv, nastavení splátkových kalendářů a tzv. oddlužení / osobního bankrotu. Tato služba je podle § 72 zákona o sociálních službách poskytována
bez úhrady
ze strany uživatelů.
Noclehárny
Noclehárny jsou ambulantní služby pro osoby bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování. Jsou to služby, které může využít buď jedinec, nebo více osob (pokud jsou volná lůžka). Noclehárny se otevírají v podvečerních hodinách, kdy do nich přicházejí uživatelé, a uzavírají v ranních/dopoledních hodinách, kdy z nich odcházejí. Noclehárny slouží tedy
k individuálnímu přenocování a nejedná se o dlouhodobou službu
(není vždy také zaručeno, že podvečer v noclehárně bude volno). Služba je poskytována za úhradu, kterou si stanoví poskytovatel (§ 76 zákona o sociálních službách) – vzhledem k sociální situaci uživatelů této sociální služby
je úhrada spíše symbolická nebo motivační
(například 30 až 50 Kč za noc). Přestože tato služba není primárně určena pro rodiny s dětmi či děti, může rovněž pomoci při dočasném řešení problémů jednotlivých členů rodin či mládeže, pokud se ocitnou bez přístřeší.
Azylové domy
V situaci, kdy se rodina nebo matka s dítětem ocitnou bez střechy nad hlavou, a to z různých důvodů (dluhové situace, vztahových problémů v rodině, nebo dokonce domácího násilí), lze využít zpravidla na dobu jednoho roku služeb azylového domu, kde jim mimo ubytování a podmínek pro přípravu stravy je nabídnuta také pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.Tato pomoc se zaměřuje např. na zabezpečení základních příjmů pro matku / rodinu s dítětem, pomoc při opětovném zařazení na trh práce, řešení dluhové situace, vztahových problémů. Tato služba je poskytována za
úhradu za ubytování
podle § 76 zákona o sociálních službách (v rámci prováděcího právního předpisu je stanovena maximální výše úhrady za ubytování 130 Kč denně u jednotlivce, a jde-li o rodinu s nezletilými dětmi, pak 100 Kč denně za dospělou osobu a 70 Kč denně za dítě).
Sociální služby, které jsou poskytovány ve vašem okolí, je možné nalézt prostřednictvím veřejného informačního systému, a to Registru poskytovatelů sociálních služeb, který naleznete na
http://iregistr.mpsv.cz.
Pokud byste si nevěděli rady, kterou sociální službu využít, případně jak jinak je možné rodině nebo dítěti zprostředkovat potřebnou pomoc, je možné kontaktovat sociální pracovníky na obecních úřadech obce s rozšířenou působností.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností má jako jednu z povinností na území svého správního obvodu koordinovat poskytování sociálních služeb a realizovat činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob.
Při plnění této povinnosti spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem dle § 92 zákona o sociálních službách.
Názory uvedené v článku jsou názory autorů, nikoli Ministerstva práce a sociálních věcí.
ZDROJE
 
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 
vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Související dokumenty

Zákony

108/2006 Sb. o sociálních službách

Pracovní situace

Školský rejstřík
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Voucher místo zrušeného zájezdu
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Květen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Duben 2021:Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Červen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Novela vyhlášky o školním stravování
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě