Správní řízení v mateřské škole – právní předpisy, informace, sdělení, judikatura

Vydáno:

 

Související dokumenty

Pracovní situace

Přijímání k předškolnímu vzdělávání
Přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 16 odst. 9 školského zákona
Povinné předškolní vzdělávání
Přerušení a zastavení správního řízení
Doplňkové děti - MŠ
Ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Správní řízení ve druhém stupni
Ukončení předškolního vzdělávání
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání
Oznámení rozhodnutí
Přijímací řízení na MŠ a ZŠ a časté chyby v ochraně dat
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Žádost o individuální (domácí) vzdělávání
Správní řízení související s poskytováním školního stravování

Poradna

Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Akce v mateřské škole přes noc
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přímá pedagogická činnost
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře

Zákony

325/1999 Sb. o azylu
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
221/2003 Sb. o dočasné ochraně cizinců
499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
500/2004 Sb. správní řád
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vzory