Žádost o individuální (domácí) vzdělávání

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Postup v průběhu správního řízení - zahájení správního řízení
Správní řízení v mateřské škole – právní předpisy, informace, sdělení, judikatura
Přijímání k předškolnímu vzdělávání
Přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 16 odst. 9 školského zákona
Ukončení předškolního vzdělávání
Správní řízení ve druhém stupni
Přerušení a zastavení správního řízení
Doplňkové děti - MŠ
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Povinné předškolní vzdělávání
Vyřizování stížností - směrnice
Zákonný zástupce
Individuální vzdělávání žáka
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte

Poradna

Přijímání ke vzdělávání
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Míra vzdělávací povinnosti
Počet žáků ve třídě
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
IVP
FKSP
Žák v zahraničí
Školní klub
Zřizovatel
Vzdání se funkce