Přijímání k předškolnímu vzdělávání

Vydáno:

  • Příprava k přijímání k předškolnímu vzdělávání
  • Náležitosti přihlášky
  • Založení a tvorba spisu
  • Lhůta pro vydání rozhodnutí
  • Oznámení rozhodnutí o přijetí adresované spádové mateřské škole
  • Dítě mateřské školy - cizinec

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
178/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
325/1999 Sb. o azylu
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
221/2003 Sb. o dočasné ochraně cizinců
500/2004 Sb. správní řád

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby

Pracovní situace

Přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 16 odst. 9 školského zákona
Správní řízení v mateřské škole – právní předpisy, informace, sdělení, judikatura
Přerušení a zastavení správního řízení
Doplňkové děti - MŠ
Povinné předškolní vzdělávání
Ukončení předškolního vzdělávání
Ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Správní řízení ve druhém stupni
Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přihláška)
Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí k předškolnímu vzdělávání
Oznámení rozhodnutí
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - autoremedura

Poradna

Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přímá pedagogická činnost
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře
Osobní příplatek
Kvalifikace
Ukončení předškolního vzdělávání
Doplňková činnost
Dietní stravování