Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Vydáno:

V souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. v platném znění zabezpečuje ředitel základní, střední a vyšší odborné školy poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm. V praxi se jedná o poradenský tým složený zpravidla z výchovného poradce a školního metodika prevence. Dále v něm může působit školní speciální pedagog, psycholog či další odborníci dle rozhodnutí ředitele školy a samozřejmě i ředitel školy osobně. Ukazuje se, že účinnost celého týmu je třeba podpořit několika základními postupy. V opačném případě naopak platí, že dynamické a výrazně nesourodé prostředí škol může činnosti podobných skupin komplikovat. Pro zajištění úspěšnosti práce se uvádějí následující kritéria:

Související dokumenty

Pracovní situace

Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Činnost výchovného poradce a metodika prevence v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Školní metodik prevence
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
VP a další poradenští pracovníci
VP a pedagogicko-psychologická poradna
VP a speciálně pedagogické centrum
Výchovný poradce a další (ne školské) organizace
Kázeňská opatření
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Jak na modrou velrybu
Novela maturitní vyhlášky
Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
Výchovná opatření a jejich zveřejňování
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Metodická informace pro školská poradenská zařízení
Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem

Poradna

Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Granty
Třídní důtka - odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Lesní školka
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání

Vyhlášky

72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
116/2011 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních