Přijímání ke vzdělávání

Plné znění otázky

Mohu vyhlásit stop stav na přihlášky do 6. ročníku od září 22? Mohu teď vzít pouze 22 žáků (47 míst si necháváme pro prvňáky) do kapacity školy. Mohu těm, co teď nepovolím, vydat na jaře kladné rozhodnutí, dle pořadí registrace žádosti? Nebo budou muset dát přihlášku znovu? Nebo je lepší určitému počtu (který předpokládáme, že budeme moci přijmout po přijímacím řízení na gymnázia) vydat přerušení dle správního řádu a ostatní odmítnout?

Odpověď ze dne   23. 09. 2021

Přestup žáka do jiné základní školy

Z kontextu dotazu dovozuji, že se jedná o přestup žáka z jedné základní školy do jiné základní školy dle § 49 odst. 1 školského zákona, a to do 6. ročníku základní školy od 1. 9. 2022.

„Vyhlášení stop stavu“

V praxi může nastat situace, kdy správní orgán (resp. ředitel školy jako vykonavatel správního orgánu) stanovil počet žáků, kterým lze povolit přestup do základní školy do 6. ročníku od 1. 9. 2022, počet rozhodnutí, kterými vyhověl žádostem o přestup do jiné základní školy do 6. ročníku od 1. 9. 2022, tento počet žáků vyčerpal, ředitel školy následně rozhoduje o žádostech o přestup do jiné základní školy do 6. ročníku od 1. 9. 2022 zamítavě, tj. nepovoluje přestup do jiné základní školy.

Obecně je však nutné konstatovat následující:

Pro podání žádosti o přestup žáka z jedné základní školy do jiné základní školy neexistuje zákonem stanovená doba (termín). Škola může např. na webových stránkách informovat o tom, že teprve k určitému datu bude moci bezpečně určit počet žáků, kterým povolí přestup do základní školy od 1. 9. 2022, a v návaznosti na tuto skutečnost probíhá případné správní řízení o žádosti o přestup žáka do jiné základní školy. Správní orgán však nemůže „vyhlásit stop stav“ v tom smyslu, že by zákonným zástupcům žáků „zakázal“ od určitého data podávat žádosti o přestup žáka na jinou školu, resp. od určitého data by žádosti o přestup žáka na jinou školu „odmítal přijmout“.

Správní řízení a vydání rozhodnutí

Správní řízení o přestupu žáka do jiné základní školy je zahájeno dnem, kdy žádost o přestup žáka dojde správnímu orgánu, tj. škole (§ 44 odst. 1 správního řádu). Správní orgán vydá rozhodnutí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení (§ 71 odst. 1, § 71 odst. 3 správního řádu). V případě, že vydané rozhodnutí nabyde právní moci, je správní řízení „ukončeno“, „uzavřeno“.

Pokud ředitel školy tímto způsobem vydá v září 2021 rozhodnutí, kterým nepovolí žákovi přestup do jiné školy do 6. ročníku od 1. 9. 2022, a rozhodnutí nabude právní moci, nelze na základě žádosti (na kterou správní orgán reagoval vydáním „záporného“ rozhodnutí) vydávat na jaře 2022 další rozhodnutí. Zákonný zástupce žáka musí znovu podat žádost o přestup žáka do jiné základní školy. Touto novou žádostí je zahájeno nové správní řízení a správní orgán bude o této žádosti znovu rozhodovat.

Přerušení řízení

Správní orgán přerušuje řízení z důvodů uvedených v § 64 správního řádu.

§ 64 správního řádu

(1) Správní orgán může řízení usnesením přerušit

a)     současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti podle § 45 odst. 2,

b)    současně s výzvou k zaplacení správního poplatku, který je spojen s určitým úkonem v řízení, a s určením lhůty k jeho zaplacení; v řízení pokračuje, jakmile mu byl předložen doklad o zaplacení správního poplatku,

c)     probíhá-li řízení o předběžné otázce nebo správní orgán

1. dal k takovému řízení podnět podle § 57 odst. 1 písm. a),

2. učinil výzvu podle § 57 odst. 1 písm. b), anebo

3. učinil úkon podle § 57 odst. 4;

za úkon správního orgánu se považuje i předání písemnosti k doručení podle § 19 a vyvěšení písemnosti na úřední desce,

d)   do doby ustanovení opatrovníka procesně nezpůsobilému účastníkovi,

e)    z dalších důvodů stanovených zákonem.

(2) V řízení o žádosti přeruší správní orgán řízení na požádání žadatele; jestliže je žadatelů více, může tak učinit jen za podmínky, že s přerušením souhlasí všichni. 

V dotazu se neuvádějí důvody přerušení řízení dle § 64 odst. 1 správního řádu (např. nepředpokládá se situace, kdy žádost o přestup do jiné základní školy má vady nebo jeden ze zákonných zástupců nesouhlasí s přestupem žáka do jiné základní školy). Lze proto dovodit, že z uvedených důvodů nemůže správní orgán řízení přerušit.

V úvahu proto může přicházet pouze přerušení řízení podle § 64 odst. 2 správního řádu, tj. přerušení řízení na požádání žadatele (tj. bez požádání žadatele řízení nelze přerušit). Podle závěru č. 104 poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 10. 6. 2011 však nemusí správní orgán požádání žadatele vyhovět, jestliže není dán reálný důvod pro přerušení řízení, zejména pokud je z postupu žadatele patrné, že se snaží o průtahy v řízení, a jde tedy o zřejmé zneužití práva.

Ve vztahu k situaci popsané v dotazu by proto správní orgán musel posoudit, zda existuje reálný důvod pro přerušení řízení dle § 64 odst. 2 správního řádu. Podle názoru autorky takovým reálným důvodem nemůže být prodlužování lhůty pro vydání rozhodnutí do doby, kdy se potvrdí předpoklad správního orgánu o počtu žáků, kterým se povoluje přestup do jiné školy, jehož cílem je získání „výhody“ pro vydání „kladného“ rozhodnutí o přestupu do jiné základní školy.

Doplňující dotaz

Za spádového žáka se bere pouze žák s trvalým pobytem? Nebo i žák, který fyzicky ve spádu bydlí, např. na základě nájemní smlouvy? Lze časově zúžit zápisové období pro přijetí k PŠD? Ze zákona je 1.–30. 4. Lze vyhlásit např. zápis 1.–10. 4., nebo se musí čekat až do 30. 4. a následně dle kritérií seřadit uchazeče a vydat rozhodnutí?

Odpověď