Kázeňská opatření

Vydáno:

Zatímco právní nástroje (či přímo sankce) jsme v případě porušení povinností ze strany rodičů museli hledat v rámci celého právního řádu, opatření sankčního charakteru při protiprávním či jinak nežádoucím chování žáků nalezneme přímo ve školské legislativě. 

Související dokumenty

Pracovní situace

Výchovná opatření a jejich zveřejňování
Opatření ve výchově
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Likvidace osobních údajů v podobě omluvenek
Školní řád vyšší odborné školy – vzdělávání distančním způsobem
Školní řád MŠ – vzdělávání dětí distančním způsobem
Školní řád – vzdělávání dětí distančním způsobem
Individuální výchovný plán
Školní metodik prevence
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Jednání výchovné komise
Školní řád z pohledu práva
Obsah školního řádu
Školní řád pro základní umělecké školy
Školní řád - pomůcka pro ředitele škol při jeho tvorbě
Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
Školní poradenské pracoviště (ŠPP)
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem

Poradna

Individuální vzdělávání
Úplata za ŠD
Uvolnění z výuky
Řády učeben
Začátek vyučování
Zákaz používání mobilu v budově školy
Poskytnutí informací třetí osobě
Dítě se zlomenou rukou v MŠ

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky