VP a speciálně pedagogické centrum

Vydáno:

Speciálně pedagogická centra neexistují na rozdíl od poraden v závislosti na určitém regionu, ale vznikají podle potřeb specifické cílové skupiny. Setkáváme se proto v různých oblastech s různými centry pro osoby s rozličnými typy postižení.

Související dokumenty

Pracovní situace

Výchovný poradce a žáci s SVP
Individuální výchovný plán
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Kdo je výchovný poradce
Výchovný poradce – metodické vedení učitelů
VP a další poradenští pracovníci
Výchovný poradce a další (ne školské) organizace
VP a pedagogicko-psychologická poradna
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Individuální vzdělávací plán
Kariérové poradenství
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem

Poradna

Třídní důtka - odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Lesní školka
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP
Školní klub
Zřizovatel
Vzdání se funkce
Náhrada mzdy