Náplň práce školního speciálního pedagoga

Vydáno:

Náplně práce byly zpracovány na základě přílohy č. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, rozdíly oproti legislativnímu textu vycházejí z potřeb pedagogického terénu škol a ŠPZ a připomínek zástupců odborných asociací (zkušenosti z MAP, KAP, RAMPS).

Související dokumenty

Vyhlášky

72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Pracovní situace

Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
VP a další poradenští pracovníci
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Náplň práce školního psychologa
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Psychologická a psychoterapeutická pomoc cizincům postiženým válkou na Ukrajině
VP a pedagogicko-psychologická poradna
Supervizní a intervizní činnost ve školském a školním poradenském systému
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Přehled situací, kdy je doporučení či součinnost školského poradenského zařízení nezbytnou podmínkou pro úkony ve vzdělávání
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Metodická informace pro školská poradenská zařízení
Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem
Jednání výchovné komise

Poradna

Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Příplatek
Ochrana osobních údajů
Kvalifikace