Postup před vznikem pracovního poměru

Vydáno:

  • Přehled právních předpisů
  • Pracovní smlouvy a vznik pracovního poměru
  • Výběr zaměstnance a vyžadování údajů
  • Práva a povinnosti uchazeče
  • Vstupní lékařská prohlídka
  • Prokázání bezúhonnosti 

 

Související dokumenty

Zákony

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
262/2006 Sb. zákoník práce
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
89/2012 Sb. občanský zákoník
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

Pracovní situace

Informování o obsahu pracovního poměru
Založení a vznik pracovního poměru
Podmínky vzniku pracovního poměru, BOZP, hygienické požadavky (v zařízení školního stravování)
Pracovní místa
Oblasti plánování zaměstnanců
Výběrový pohovor
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena pracovní smlouva, a její úhrada
Vstupní prohlídka uchazeče o zaměstnání, se kterým má být uzavřena dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a její úhrada
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Zkušební doba
Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Druhy dovolené
Obecné určování dovolené
Konkrétní určení dovolené
Skončení pracovního poměru
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele

Poradna

Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Bývalá ředitelka
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Výpověď
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
1,5 úvazek pedagog + asistent
Pracovnělékařské prohlídky
Výpověď
Pracovnělékařské služby
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Prodloužení zkušební doby
Učitel a učitel odborného výcviku - jeden nebo dva pracovní poměry
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Neplacené volno nebo ukončení pracovního poměru
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP