Žáci se SVP v době jarního uzavření škol: rodičovský pohled

Jarní uzavření škol v důsledku pandemie covidu-19 bylo jedinečnou zkušeností pro rodiče i vyučující. Všichni byli uzavřením škol překvapeni. Ani rodiny, ani školy nebyly na distanční výuku připraveny. Existovaly proto velké rozdíly v tom, jak konkrétní školy a rodiny reagovaly, jak postupovaly a jak ve výsledku situaci zvládly.

 

 

 

 

Žáci se SVP v době jarního uzavření škol: rodičovský pohled
doc. PhDr.
Irena
Smetáčková
Ph.D.
katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
prof. PhDr.
Stanislav
Štech
CSc.
katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
V období března až června 2020 proběhlo několik šetření, jež mapovala zkušenosti vyučujících i rodičů. Obecně z těchto šetření vyplývalo, že navzdory značné pestrosti postupů většina zúčastněných hodnotila jarní uzavření škol a přesun vzdělávání do domácností jako vcelku dobře zvládnuté. Zároveň ale existovala menšina škol, resp. rodin, pro které byla situace přespříliš náročná a v jejím hodnocení byly kritické. Často se jednalo o rodiče, žáky a vyučující, kteří mají potíže i v rámci prezenční výuky. Distanční výuka pak jejich potíže prohloubila.
Náš tým z katedry psychologie
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
realizoval jedno ze zmiňovaných
šetření
(podrobnější informace viz kps.pedf.cuni.cz). Zaměřili jsme se na
rodičovskou perspektivu na konci období jarního uzavření škol
. Zajímalo nás, jaké byly technicko-organizační, vztahové a výchovně-vzdělávací
podmínky v rodinách
, dále jaké byly podle rodičů
požadavky a postupy škol
a v neposlední řadě jak rodiče hodnotili
úspěšnost domácího vzdělávání
na pozadí požadavků školy a konkrétních podmínek rodiny. Celkem se šetření zúčastnilo 5 164 rodičů. V souboru bylo zastoupeno 2 528 rodičů

Související dokumenty

Pracovní situace

Individuální konzultace na půdě školy
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Rámcový vzdělávací program pro speciální vzdělávání
Školní vzdělávací program
Revize RVP
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Školy s rozšířenou výukou
Bezplatné poskytování učebnic
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Vzdělávání koordinátorů EV
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Individuální vzdělávací plán
Zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona

Poradna

Výuka Aj
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Online výuka
Pracovní náplň
FKSP a proplácení ochranných pomůcek
FKSP a očkování
Provoz MŠ
Ukončení předškolního vzdělávání
Vracení úplaty
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání