Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)

Cílem pracovní situace je popsat změny vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, účinné od 1. 1. 2020, a to se zaměřením na doporučení školského poradenského zařízení, pomůcky dle přílohy č. 1 a zvláštní ustanovení o vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona (zařazování žáků do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona; převedení žáka do vzdělávacího programu základní školy speciální; přezkoumání podmínek; víceoborové třídy; počet žáků ve skupině odborného výcviku a ostatních součástech praktického vyučování).

Související dokumenty

Pracovní situace

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Individuální vzdělávací plán
Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu
Co udělat s učitelem podporujícím Putina nebo šířícím proruské dezinformace?
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Individuální výchovný plán
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic

Poradna

Pomůcky
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Nařízení vlády

211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání