Dyslexie - včera, dnes a zítra

Vydáno:

Teorie i výzkumné poznatky, ze kterých vychází praxe poznávání a nápravy specifických poruch učení v oblasti čtení, se v průběhu desetiletí výrazně proměnily – přitom my máme pocit, že jde pořád o totéž. Je pravda, že v projevech se dnešní dyslektici výrazněji neliší od dyslektiků před 30 nebo 50 roky. Zůstávají však stejné výklady, na jejichž základě pak koncipujme nejvhodnější intervence a třeba i modifikujeme vzdělávací politiku? Nepřinášejí nové pohledy na vývoj a učení dítěte podněty i pro tuto specifickou oblast?

Dyslexie – včera, dnes a zítra
PhDr.
Václav
Mertin
dětský psycholog, katedra psychologie FF UK
Reálný horizont našeho obecnějšího uvažování je obvykle dán vlastními zkušenostmi ze školy, informacemi od našich učitelů a reflexemi aktuálních pozvolných posunů praxe, nabízenými a používanými diagnostickými i intervenčními nástroji. Všechny poznatky přesahující tuto dobu a tento horizont pokládáme za důležité pouze v případě, že je musíme uplatnit u zkoušky či v nějaké atestační práci, jinak uznáváme za relevantní jen a jen bezprostřední praxi. Zapomínáme, že každá praxe vychází z nějaké teorie, bez ohledu na to, jestli si to uvědomujeme, nebo ne. Další důvod názorové stability tkví v tom, že používáme stále stejný pojem – dyslexie. Jenže i v případech, kdy se mění pojem (LDE – LMD – ADHD/ADD, dnes v ICD 11 pouze ADHD), jsme přesvědčeni, že jde stále o totéž. Za uplynulá desetiletí bylo sice realizováno množství výzkumů, které

Související dokumenty

Pracovní situace

Vztah rodičů a školy pohledem práva
Zákonný zástupce
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Rodič, poručník, pěstoun
Evidence pracovní doby ve školství
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Žádost o individuální (domácí) vzdělávání
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Šablony od A do Z
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
První kroky při vymáhání dlužného školného
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Sdružení rodičů a přátel školy podle nového občanského zákoníku
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Základní povinnosti rodičů (zákonných zástupců) podle školského zákona
Kam sahá působnost rodičů
Spolupráce rodiny a školy
Děti-cizinci v MŠ
Podmínky přístupu cizinců ze třetích států k předškolnímu vzdělávání

Poradna

Vzdělávání předškoláků mimo MŠ
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dítě se zlomenou rukou v MŠ
Adaptační období v MŠ a bezpečnost
Přijetí dítěte do MŠ
Podnapilý rodič
Kurzy
Akce v mateřské škole přes noc
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD