Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy

Následujícím rozborem finančních prostředků, které jsou základní a mateřské škole zřízené krajem, obcí nebo svazkem obcí (dále jen „základní škola“, „mateřská škola“) přiděleny ze státního rozpočtu. Autorky navazují na články věnované PHmax základní a mateřské školy publikované v Pracovní situaci "Reforma financování" (a dále v časopisech Řízení školy č. 6/2019 a Speciálu pro MŠ 3/2019.1))

Související dokumenty

Pracovní situace

Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Reforma financování střední školy
Šablony od A do Z
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
První kroky při vymáhání dlužného školného
OP JAK
Reforma financování regionálního školství – nepedagogická práce v subjektu vykonávajícím více druhů škol
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Platby za pomůcky v MŠ
Využití účetnictví k finančnímu řízení
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Stanovení úplaty a prominutí úplaty za předškolní vzdělávání

Poradna

Sloučení škol
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Akce v mateřské škole přes noc
FKSP
Tandemová výuka
Přijetí cizince do základní školy
FKSP
ONIV
Dotace
Pracovní sešity
FKSP
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Škola v přírodě

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě