Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy

Vydáno:

Následujícím rozborem finančních prostředků, které jsou základní a mateřské škole zřízené krajem, obcí nebo svazkem obcí (dále jen „základní škola“, „mateřská škola“) přiděleny ze státního rozpočtu. Autorky navazují na články věnované PHmax základní a mateřské školy publikované v Pracovní situaci "Reforma financování" (a dále v časopisech Řízení školy č. 6/2019 a Speciálu pro MŠ 3/2019.1))

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Pracovní situace

Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Reforma financování střední školy
Šablony od A do Z
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
První kroky při vymáhání dlužného školného
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Platby za pomůcky v MŠ
Využití účetnictví k finančnímu řízení
OP JAK
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Reforma financování regionálního školství – nepedagogická práce v subjektu vykonávajícím více druhů škol
Bezplatné poskytování učebnic
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Sloučení škol
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Kariérový poradce na ZŠ
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Ukončení pracovního poměru
Pobyt žáka v zahraničí
Míra vzdělávací povinnosti
Počet žáků ve třídě
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Vozíčkář
Provoz MŠ
Pobyt v zahraničí dítěte